คำสั่งปรับปรุงเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบลเฉพาะราย
คำสั่งให้พนักงานส่วนตำบลได้รับเงินประจำตำแหน่งและเงินค่าตอบแทนรายเดือน

คำสั่งแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งบริหารให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารในระดับที่สูงขึ้น
มติ ก.อบต. ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง ขอความเห็นชอบเลื่อนและแต่งตั้งพนักงาน
ส่วนตำบลผู้ได้รับการคัดเลือก ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งบริหาร
 
ปลัด ระดับ7 เป็นระดับ 8
   
 
-ปก
-คำนำ
-สารบัญ
-ส่วนที่ 1
-ส่วนที่ 2
-ส่วนที่ 3
-ตารางแสดงการนับเวลา (lสอบเดือน มิ.ย.57)
            หนังสือส่ง-ปลัด8
 
เพิกถอนการเลื่อนขั้นเงินเดือน ปลัด อบต.เพชรบุรี
สรุปรายการค่าใช้จ่าย 2556

ระเบียบวาระการประชุม ก.อบต.จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 12/2555
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (โบนัส) 1
บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (โบนัส) 2
 
 
 
 
ขั้นตอนการสอบปลัด 8
 
ประกาศปรับปรุงตำแหน่ง ปลัด 7 เป็น ปลัด 8
ขอความเห็นชอบผลการประเมินเพื่อปรับตำแน่ง ปลัด อบต. สูงขึ้น 1 ระดับ เป็นกรณีพิเศษ

เอกสารที่ใช้ประกอบขอความเห็นชอบชอบบรรจุและแต่งตั้งผู้คัดเลือกได้ /ผู้สอบคัดเลือกได้
รายงานการประชุม ครั้งที่ 2
ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง รองปลัด อบต. ระดับ 7
ประกาศผลการขึ้นบัญชีผู้ได้รับคัดเลือก ตำแหน่ง ปลัด อบต. ระดับ 8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19