d
  ผลผู้ชนะจ้างเหมาโครงการต่างๆ อบต.หนองสะเดา
     
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
 
8 พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 2 จุด           
4 พฤศจิกายน 2562
จ้างเหมาบริการรถบรรทุกเพื่อนำส่งถังรองรับขยะภายในตำบล จำนวน 2 คัน              
1 พฤศจิกายน 2562
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาด 200 ลิตร)    
30 ตุลาคม 2562
จ้างเหมาบริการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562    
30 ตุลาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      
30 ตุลาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด  โรงเรียนในเขตพื้นที่            
28 ตุลาคม 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 15 รายการ             
18 ตุลาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 5 จุด    
11 ตุลาคม 2562
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย    
10 ตุลาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ        
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
27 กันยายน 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1/2562    
23 กันยายน 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา จำนวน 2 จุด     
18 กันยายน 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 71 รายการ          
16 กันยายน 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) จำนวน 1 คัน      
16 กันยายน 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดลำโพงพร้อมเครื่องขยายเสียง) จำนวน 9 รายการ    
12 กันยายน 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ     
11 กันยายน 2562
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) จำนวน 2 รายการ     
10 กันยายน 2562
จัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นส่งเสริมพัฒนาการปฐมวัย จำนวน 6 รายการ    
10 กันยายน 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการ    
9 กันยายน 2562
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ     
6 กันยายน 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องถ่ายเอกสาร)    
5 กันยายน 2562
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา     
4 กันยายน 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ           
2 กันยายน 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำหรับนั่งประชุม จำนวน 20 ตัว          
29 สิงหาคม 2562
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ      
23 สิงหาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 1 จุด          
15 สิงหาคม 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟถนน 20 W)         
13 สิงหาคม 2562
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง น้ำยางรองพื้น (CRS) ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง             
8 สิงหาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่กล้องวงจรปิด (CCTV)      
7 สิงหาคม 2562
ประกวดราคาซื้อซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน  1  คัน            
25 กรกฎาคม 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข7585 สุพรรณบุรี            
5 กรกฎาคม 2562
จัดซื้อวัสดุการเกษตร กำจัดวัชพืช      
4 กรกฎาคม 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องพ่นหมอกควัน     
2 กรกฎาคม 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7       
2 กรกฎาคม 2562
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6           
26 มิถุนายน 2562
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9        
11 มิถุนายน 2562
จ้างจัดทำแนวกันดิน หมู่ที่ 9         
11 มิถุนายน 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1         
5 มิถุนายน 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3          
5 มิถุนายน 2562
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1         
31 พฤษภาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก         
31 พฤษภาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด       
28 พฤษภาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา     
28 พฤษภาคม 2562
จ้างปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลหนองสะเดา      
21 พฤษภาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง รสจืด จำนวน 4 โรงเรียน             
17 พฤษภาคม 2562
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ      
10 พฤษภาคม 2562
จ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน            
10 พฤษภาคม 2562
จ้างเหมาจัดทำประตูสเตนเลสพร้อมติดตั้ง      
1 พฤษภาคม 2562
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ        
30 เมษายน 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 10 รายการ        
4 เมษายน 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา  4 จุด    
4 เมษายน 2562
จ้างซ่อมแซมระบบประปา 2 จุด    
29 มีนาคม 2562
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กิจการประปา)  
29 มีนาคม 2562
จ้างเหมาคนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ)   
29 มีนาคม 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)  
29 มีนาคม 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)   
29 มีนาคม 2562
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองช่าง)   
21 มีนาคม 2562
จัดซื้อยางรถบรรทุกน้ำ     
20 มีนาคม 2562
จ้างจดทะเบียนโดเมนเนมเพื่อต่ออายุเว็บไซต์ อบต.หนองสะเดา    
15 มีนาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด (โรงเรียน)          
15 มีนาคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องถ่ายเอกสาร Canon       
14 มีนาคม 2562
จัดซื้อตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ พ.ศ.2562     
14 มีนาคม 2562
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยู.เอช.ที. ชนิดกล่อง รสจืด (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)       
11 มีนาคม 2562
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล)     
5 มีนาคม 2562
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7        
22 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อชุดอุปกรณ์โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV    
15 กุมภาพันธ์ 2562
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 14 รายการ      
22 มกราคม 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์สำรวจ (ล้อวัดระยะ)    
22 มกราคม 2562
จัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน)     
11  มกราคม 2562
จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8     
4 มกราคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมฝาปิดรางระบายน้ำ หมู่ที่ 2     
4 มกราคม 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 6 จุด      
     
 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
24 ธันวาคม 2561
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10     
3 ธันวาคม 2561
จ้างเหมาขุดลอกวัชพืชพร้อมขนย้าย   
21 พฤศจิกายน 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 4 จุด    
30 ตุลาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/61 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
30 ตุลาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/61 เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-6          
29 ตุลาคม 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 2 จุด     
24 กันยายน 2561
จัดจ้างก่อสร้างอาคารกิจการสภา
20 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
17 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
13 กันยายน 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 6 จุด
13 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อปพร.
6 กันยายน 2561
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
3 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
31 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ
27 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ
10 สิงหาคม 2561
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
7 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ
3 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าประดับในงานพิธี
2 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (มิเตอร์น้ำประปา)
24 กรกฎาคม 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6        
23 กรกฎาคม 2561
จัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสะเดา  
18 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสะเดา   
13 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7           
10 กรกฎาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา  
3 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่สำรวจลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)    
3 กรกฎาคม 2561
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4      
29 มิถุนายน 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9     
18 มิถุนายน 2561
จ้างเดินท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2    
18 มิถุนายน 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 2 จุด   
5 มิถุนายน 2561
จ้างซ่อมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
22 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน    
22 พฤษภาคม 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกรองน้ำ)   
21 พฤษภาคม 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3    
21 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
21 พฤษภาคม 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา  
10 พฤษภาคม 2561
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1   
10 พฤษภาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
10 พฤษภาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์    (โรงเรียน)    
9 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
4 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)   
4 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุการเกษตร  
4 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
1 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
21 เมษายน 2561
จ้างเหมาบุคคลออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม   
11 เมษายน 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่  1     
11 เมษายน 2561
จ้างปรับปรุงลานตากข้าว หมู่ที่ 4    
10 เมษายน 2561
จ้างโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น