d
  ผลผู้ชนะจ้างเหมาโครงการต่างๆ อบต.หนองสะเดา
30 ตุลาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/61 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       
30 ตุลาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ภาคเรียนที่ 2/61 เด็กเล็ก เด็กอนุบาล เด็ก ป.1-6          
29 ตุลาคม 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 2 จุด     
24 กันยายน 2561
จัดจ้างก่อสร้างอาคารกิจการสภา
20 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน
17 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก)
13 กันยายน 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมระบบประปา 6 จุด
13 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ อปพร.
6 กันยายน 2561
จัดซื้อใบเสร็จรับเงินแบบต่อเนื่องเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมน้ำประปา
3 กันยายน 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร)
31 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 11 รายการ
27 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 8 รายการ
10 สิงหาคม 2561
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1
7 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 9 รายการ
3 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพการผูกผ้าประดับในงานพิธี
2 สิงหาคม 2561
จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (มิเตอร์น้ำประปา)
24 กรกฎาคม 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6        
23 กรกฎาคม 2561
จัดซื้อสื่อวัสดุการศึกษา(รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสะเดา  
18 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองสะเดา   
13 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติก คอนกรีต หมู่ที่ 7           
10 กรกฎาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา  
3 กรกฎาคม 2561
จ้างเหมาบันทึกข้อมูลที่สำรวจลงในโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX3000)    
3 กรกฎาคม 2561
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 4      
29 มิถุนายน 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9     
18 มิถุนายน 2561
จ้างเดินท่อเมนต์ประปา หมู่ที่ 2    
18 มิถุนายน 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 2 จุด   
5 มิถุนายน 2561
จ้างซ่อมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
22 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อยางรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 2 คัน    
22 พฤษภาคม 2561
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ (เครื่องกรองน้ำ)   
21 พฤษภาคม 2561
จ้างปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3    
21 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน  
21 พฤษภาคม 2561
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา  
10 พฤษภาคม 2561
จ้างฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 1   
10 พฤษภาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)   
10 พฤษภาคม 2561
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์    (โรงเรียน)    
9 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
4 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)   
4 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุการเกษตร  
4 พฤษภาคม 2561
จ้างซ่อมแซมระบบประปาภายในตำบลหนองสะเดา   
1 พฤษภาคม 2561
จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ  
21 เมษายน 2561
จ้างเหมาบุคคลออกสำรวจข้อมูลภาคสนาม   
11 เมษายน 2561
จ้างก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่  1     
11 เมษายน 2561
จ้างปรับปรุงลานตากข้าว หมู่ที่ 4    
10 เมษายน 2561
จ้างโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีท้องถิ่น