ราคากลางจ้างเหมาโครงการ อบต.หนองสะเดา
   
ปีงบประมาณ 2562
12 พฤศจิกายน 2561
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8     
   
ปีงบประมาณ 2561
18 ธันวาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา
24 พฤศจิกายน 2560
-ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสระยายชี
6 ตุลาคม 2560
-ราคากลางจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำสำนักงาน