ราคากลางจ้างเหมาโครงการ อบต.หนองสะเดา
   
ปีงบประมาณ 2562
     
7 มิถุนายน 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะขาม
7 มิถุนายน 2562
ฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 6 บ้านสุวรรณตะไล
31 พฤษภาคม 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา
24 พฤษภาคม 2562
ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอลฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 6 บ้านสุวรรณตะไล
24 พฤษภาคม 2562
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 1 บ้านดอนไร่7.ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม หมู่ที่ 1 บ้านดอนไร่
10 พฤษภาคม 2562
ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอลฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเนินมหาเชษฐ
8 พฤษภาคม 2562
ปรับปรุุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอลฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บ้านดอนไร่
30 เมษายน 2562
ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 11 สาย
26 มีนาคม 2562
ฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสระยายช
11 กุมภาพันธ์ 2562
.ฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะขาม
29 พฤศจิกายน 2561
ปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอลฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 บ้านทับขุนช้าง
12 พฤศจิกายน 2561
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพาราแอสพัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8     
   
ปีงบประมาณ 2561
18 ธันวาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา
24 พฤศจิกายน 2560
-ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสระยายชี
6 ตุลาคม 2560
-ราคากลางจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำสำนักงาน