ประกาศสอบราคาจ้างเหมา/จัดซื้อโครงการ อบต.หนองสะเดา
 
26 ธันวาคม 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิว พาราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8      
 
29 พฤศจิกายน 2561
ยกเลิกประกาศ  การประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็น ผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต        
 
23 พฤศจิกายน 2561
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นผิวพราราแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 8    
 
27 ตุลาคม 2560
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  รสจืด ชนิดกล่อง  
 
27 ตุลาคม 2560
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์  รสจืด ชนิดถุง   
 
13  มิถุนายน 2560
ผลสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา
 
29 พฤษภาคม 2560
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา   / เอกสารประกอบ  
 
19 ธันวาคม 2559
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอลฟัสล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5   / เอกสารประกอบ  
 
16 กุมภาพันธ์ 2559
จ้างเหมาโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 4   / เอกสารประกอบ  
 
18 ธันวาคม 2558
สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง  / เอกสารประกอบ  
 
14 ตุลาคม 2558
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2  / เอกสารประกอบ  
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7   / เอกสารประกอบ  
 
8 กรกฎาคม 2558
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  / เอกสารประกอบ  
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก  / เอกสารประกอบ    
จ้างเหมาโครงการขุดลอกคูส่งน้ำ  / เอกสารประกอบ  
 
17 มิถุนายน 2558
จ้างเหมาก่อสร้างปีกหูช้างคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมติดตั้งบานประตูเหล็กปิด–เปิดน้ำ / เอกสารประกอบ  
จ้างเหมาปรับปรุงฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก / เอกสารประกอบ  
จ้างเหมาเดินท่อเมนต์ประปา / เอกสารประกอบ 
 
29 พฤษภาคม 2558
23 เมษายน 2558
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  /  ราคากลาง  / เอกสารประกอบ     
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.หนองสะเดา (ครั้งที่ 3)         เอกสารประกอบ       
 
1 เมษายน 2558
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  /  เอกสารประกอบ    
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต /  เอกสารประกอบ    
 
27 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่  3)   / เอกสารประกอบ    
 
8 ธันวาคม 2557
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.หนองสะเดา (ครั้งที่ 2)    
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ครั้งที่ 2)   
 
27 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาโครงการกโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดเล็ก อบต.หนองสะเดา    เอกสารประกอบ
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) อบต.หนองสะเดา
  
เอกสารประกอบ
 
14 ตุลาคม 2557
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ  เอกสารประกอบ
 
17 กุมภาพันธ์ 2557
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างหอถังสูงเหล็กเก็บน้ำประปาและถังกรองสนิมเหล็ก  หมู่ที่ 2  
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก
ภายในตำบลหนองสะเดา     
 
11 ธันวาคม 2556
2 กันยายน 2556
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถังเหล็กเก็บน้ำประปาและถังกรองสนิมเหล็ก  หมู่ที่ 4    
จัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 4 ประตู
 
26 สิงหาคม 2556
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์  หมู่ที่ 4 ต.หนองสะเดา
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ 7 ต.หนองสะเดา
 
14 มีนาคม 2556
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดตั้งเครน ไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ชนิด 6 ล้อ (พร้อมรายละเอียดแนบท้าย) ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี จ้างเหมาถมดินหลังที่ทำการ อบต.หนองสะเดา หมู่ที่ 4 ต .หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี