ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองสะเดา
 
 
ปีงบประมาณ 2560
2 ตุลาคม 2560
-รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.59 - ก.ย.60)
 
ปีงบประมาณ 2561
2 ตุลาคม 2561
-สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ต.ค.60 - ก.ย.61)