ประชาสัมพันธ์ราคากลางของ อบต.หนองสะเดา
 
 
ปีงบประมาณ 2561
18 ธันวาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดา
24 พฤศจิกายน 2560
-ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล. หมู่ที่ 8 บ้านสระยายชี
6 ตุลาคม 2560
-ราคากลางจ้างเหมาบริการแม่บ้านประจำสำนักงาน
   
 
ปีงบประมาณ 2560
7 สิงหาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ม.10
7 สิงหาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.8
7 สิงหาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
7 สิงหาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
7 สิงหาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1
31 กรกฎาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ม.5
31 กรกฎาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ม.4
31 กรกฎาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
31 กรกฎาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.6
7 กรกฎาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9
19 มิถุนายน 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนหรีตหมู่ที่ 7
22 พฤษภาคม 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4  
28 เมษายน 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ม.6
10 เมษายน 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต ม.8
4 เมษายน 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุกภายในตำบลหนองสะเดา จำนวน 3 สาย
7 มีนาคม 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3  
28 กุมภาพันธ์ 2560
-ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ม.1
22 กุมภาพันธ์ 2560
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที 1
17 มกราคม 2560
-ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4
17 มกราคม 2560
-ราคากลางโครงการขยายถนนเสริมดิน ม.10
9 มกราคม 2560
-ราคากลางโครงการซ่อมแซมเทพื้นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในตำบลหนองสะเดา แบ่งออกเป็น ม.5 และ ม.8
1 ธันวาคม 2559
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2
29 พฤศจิกายน 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5  
   
 
ปีงบประมาณ 2559
15 สิงหาคม 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเนินมหาเชษฐ สายที่ 2
29 กรกฎาคม 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะขาม
29 มิถุนายน 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านเนินมหาเชษฐ สายที่1
19 พฤษภาคม 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล.เป็นผิวแอสฟัลส์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 บ้านหนองสะเดาล่าง
18 มีนาคม 2559
-ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่
18 มีนาคม 2559
-ราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในตำบลหนองสะเดา
27 มกราคม 2559
-ราคากลางโครงการฝังท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองสะเดา
18 พฤศจิกายน 2558
-ราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
12 ตุลาคม 2558
-ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านดอนไร่
12 ตุลาคม 2558
-ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยมะขาม