สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา

 
 

 
 

ส.ต.ประเสริฐ  ธัญญเจริญ

 
 

ประธานสภา อบต.

 
     

 

 
 

นายสุธี   ทองคำ

 
 

รองประธานสภา อบต.

 

 

 

 

นายพยุง   จันทวาส

นายขจรศักดิ์  เพ็ชรวงษ์

นายสมชาย  มาลัยทอง

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2

นางเกศราภรณ์  ทองโสภา

นายสมประสงค์  แป้นสุวรรณ

นายบุญชู  ธัญญเจริญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4

นางสาวณัฐพร  ศีลาเจริญ

นายไชยา  ทองโสภา

นายสมหมาย  ทองโสภา

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 5

นายน้ำอ้อย  แตงทอง

นางนพมาศ  ปานสุวรรณ

นางสาวสุดารัตน์  จีนก๊ก

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

นายโกศล  เกษศรี

นายกรี  เกาะแก้ว

นายถวัชย์  จันมะณี

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8

นางนิราภรณ์  โพธิสุวรรณ

นายสุวรรณ  สวัสดี

นายทุ่งเรือน  เปชัยศรี

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 9

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10

สมาชิกสภา  อบต. หมู่ที่ 10
     

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์/โทรสาร    0-3547-1111  E- Mail : admin@nongsadao.go.th

By Thaiwitdesign.