สมาชิกสภา  อบต.หนองสะเดา 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา

 
 

 
 

นายอัมพร คูประดิษฐพันธ์

 
 

นายก อบต.

 
     

 

นายอรุณพงศ์ พรหมสุรินทร์

 

นายสุเทพ นุชนารถ

รองนายก อบต.

 

รองนายก อบต.

     
 

 

นายพิสิทธิ์ เกลี้ยงประเสริฐ

 

เลขานุการนายก อบต.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์/โทรสาร    0-3547-1111 E- Mail : admin@nongsadao.go.th