' องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ( อบต.หนองสะเดา ) www.nongsadao.go.th

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานทางการเงิน
 
 
  รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (สตง.)  ประจำปีงบประมาณ 2561
 
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย   ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย   ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย   ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2560
   งบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559
 
 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2- 2563
 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 2
 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3
 ประกาศแบบรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 4
 
  รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
   รายงานการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 
   ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเือก ไตรมาส 2   ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
   รายงานของผู้สอบบัญชี   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
 
งานจัดเก็บรายได้
 
   รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ประจำปี 2561
 
 
งานพัสดุ
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
+  ตุลาคม 2561
+  พฤศจิกายน 2561
+  ธันวาคม 2561
เมษายน - กันยายน 2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์/โทรสาร    0-3557-2234  E- Mail : admin@nongsadao.go.th

By Thaiwitdesign.