ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข้อมูลข่าวสาร

สาธารณสุข
สิ่งแวดล้อม
- โรคมือ เท้า ปาก
   
- ไวรัสเมอร์ส
 
- เรียกคืนอลูมิเนียม เพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน
- เตรียมความพร้อมการให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขรองรับเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
 
- การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย
 
- ก๊าซเรือนกระจก
(ขอขอบคุณข้อมูลจาก  https://th.wikipedia.org/wiki)
- การควบคุมโรคที่เกิดในฤดูร้อน (เอกสาร)
   
- ควบคุมการป้องกันและการระบาดของโรคไข้เลือดออก
   
- ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย
   
- รณรงค์ไม่ทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะ หรือที่สาธารณประโยชน์ หรือลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลอง
- ปัญหาน้ำเสีย  (ขอขอบคุณ ฝ่ายสุขาภิบาลโรงงาน กองอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร )
   
                       (ฐานข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษในพื้นที่)
   
- ประโยชน์ของการไถกลบ และข้อเสียของการเผาตอซัง
   
-  แนวทางลดและแยกขยะมูลฝอย
   
- การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
   
แผ่นพับ
 
ข่าวสารน่ารู้
-  การป้องกันโรคความดันโลหิตสูง
-  อนุรักษ์พลังงาน  
 
- ไข้หวัดใหญ่ H1N1 สายพันธุ์เก่า....ระบาดครั้งใหม่
-  การดูแลสุขภาพฟัน
     ขอขอบคุณ      https://sites.google.com/site/xnuraksphlangngan/home
 
- แนวโน้มปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำในประเทศไทย
-  มะเร็งปากมดลูก
ภัยพิบัติ
   
-  การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
-  ขยะ
-คุณภาพอากาศและเสียง (ขอขอบคุณกรมควบคุมมลพิษ)
-  บทบาทหน้าที่ของ อสม.
-  ป่าชุมชน
-การรณรงค์ลดการใช้โฟมบรรจุอาหาร (ขออขอบคุณกรมอนามัย)
-  ไข้หวัดใหญ่
-  เอดส์
 
-การบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (ขอขอบคุณกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม)
-   การอนุรักษ์พลังงาน (น้ำ)
- บุหรี่
   
-   การอนุรักษ์พลังงาน (อากาศ)
-  EM Ball
   
-   การอนุรักษ์พลังงาน (ไฟฟ้า)
 
     

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์/โทรสาร    0-35471-111-3  E- Mail : admin@nongsadao.go.th

By Thaiwitdesign.