F องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ( อบต.หนองสะเดา ) www.nongsadao.go.th

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปราชญ์ชาวบ้าน/ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

     
   
 
 
 
 
ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด
 
ลิเก
 
 
 
กลุ่มแม่บ้านดอนไร่ (ทำขนม)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
กลุ่มถักตะกร้าด้วยเชือกอัดฟาง
 
     
การรักษาโรคขยุ้มตีนหมา
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์/โทรสาร    0-3547-1111-3   E- Mail : admin@nongsadao.go.th

By Thaiwitdesign.