Thaiwitdesign

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนาตำบล

              พัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง วัตถุประสงค์มุ่งหวังที่จะให้ อบต. หนองสะเดา  เป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี  ความโปร่งใส ทั้งการบริหารและการเมืองประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

             เป้าหมายการพัฒนา

              1.เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการจากอบต.ที่ดี และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นระยะเวลาการให้บริการสะดวกและรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์

              2.ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลข่าวสาร  การเผยแพร่ข่าวสาร  การให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นและร่วมตัดสินใจกับทาง อบต. ให้ทั่วถึง

              3.ส่งเสริมให้ความรู้กฎหมายต่าง ๆ แก่ประชาชน

              4.เพื่อให้ อบต. มีการจัดเก็บรายได้อย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

              แนวทางการพัฒนา

              1.ปรับปรุงและพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ สถานที่ปฏิบัติงาน และระบบสารสนเทศให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 

              2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

              3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

              4. พัฒนาบุคลากรของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

              5. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ของ  อบต.

นโยบาย

           1. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมการเมือง และการบริการภาครัฐ
                   - ให้ความรู้ ควบคุมป้องกันปัญหายาเสพติด งานสาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี
                   - ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม
                   - ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชน
                   - ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารของชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนโยบายรัฐบาลฯ ให้มีประชาธิปไตย ความเสมอภาคแก่ชุมชน
                   - พัฒนาการบริหารการปรับปรุงคุณภาพของบุคลากร พนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
           2. นโยบายด้านการศึกษา
                   - พัฒนาการศึกษาเด็กอนุบาลปฐมวัย
                   - พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
                   - ส่งเสริมกิจกรรม พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในด้านต่างๆ
           3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
                  - ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคม
                  - พัฒนาระบบเส้นทางคมนาคมและการจัดให้มีแสงสว่างในตำบล
                  - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
           4.นโยบายด้านเศรษฐกิจ
                 - เพือส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพหรือสหกรณ์ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน
                 - ส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการผลิต การจำหน่าย การแปรรูปสินค้าเกาตรจากเทคโนโลยที่ทันสมัยและครบวงจร
                 - ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในด้านอื่นๆ
           5. นโยบายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                 - จัดให้มีสวนสาธารณะและ/หรือที่พักผ่อนหย่อนใจประจำตำบล
                - รักษาความสะอาดชุมชน พร้อมพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  

วิสัยทัศน์การพัฒนา อบต.

  • ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
  • การคมนาคมสะดวก   
  • ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น
  • พัฒนาการศึกษาให้แก่เยาวชน 
  • รักษาสภาพแวดล้อม
  • ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.หนองสะเดา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สนับสนุน และเชื่อมโยงกัน   5  ด้าน  ดังต่อไปนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการปกครอง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม สาธารณสุข  การศึกษา และศิลปวัฒนธรรม

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม สาธารณูปการ– สาธารณูปการ และการพัฒนาแหล่งน้ำ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

 

รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

เตือนภัย

GIS

ภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อมูลลุ่มน้ำ

NWP Model

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์  0-3547-1111-2   โทรสาร  0-3547-1113   E- Mail :admin@nongsadao.go.th