องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ( อบต.หนองสะเดา ) www.nongsadao.go.th

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม   แผนพัฒนาสามปี   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2550   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
การป้องกันอันตรายจากพลุ ปะทัด ดอกไม้เพลิงและเฝ้าระวังอุบัติภัย  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน   แผนดำเนินงาน   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2551   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ อปท.
  ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒)
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.หนองสะเดา / แผนภูมิ   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2553  
ประมวลจริยธรรม อบต.หนองสะเดา  (ปี 51)  / (ปี 52)   แผนพนักงานจ้าง 4 ปี   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2554  
ประมวลจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น     รายงานการกิจการ อบต. ปี 2555  
การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง     รายงานการกิจการ อบต. ปี 2556  
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสะเดา     รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2557  
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)     รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2558  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต     รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2559  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2560 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา     /  แผ่นพับ   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2561  
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2562  
ประชาสัมพันธ์โครงการ To Be Number One    
 บทความเผยแพร่ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (www.gad.moi.go.th)    
     
     
กิจการสภา อบต.หนองสะเดา
ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2551-2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 2551
     (สามัญ สมัย 1 / สามัญ สมัย 2 / วิสามัญ สมัย 1ครั้งที่ 1/ วิสามัญ สมัย 1 ครั้ง 2)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552
     (ครั้งแรก / สามัญ สมัย 1-51 /สามัญ สมัย 2-51สามัญ สมัย 1-52 / สามัญ สมัย 2-52 /   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
     (สามัญ สมัย 3-52 ครั้งที่ 1) / (สามัญ สมัย 3-52 ครั้งที่ 2)(สามัญ สมัย 4-52)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2553   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
      วิสามัญ สมัย 1 / สามัญ สมัย 1สามัญ สมัย 2 /สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
 รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2554           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
      สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1  /  สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 /สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
 รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2555   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 4/ สภาครั้งแรก   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2556   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11 / (เอกสารแนบ)
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2557   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 4     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 13
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2558    
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 4
คำสั่ง/ประกาศ  อบต.หนองสะเดา
ปี 2552
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2559  ประกาศสภา อบต.  
     สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2สามัญ สมัย 4   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.      รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2560   หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
       สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 / วิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 3วิสามัญ สมัย 2สามัญ สมัย 4   ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2560    รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2561     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
        สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 / วิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 3สามัญ สมัย 4   ศูนย์บริการร่วม   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2562   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสะเดา / แผ่นพับ   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
        สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2  /   สามัญ สมัย 4   ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2563   ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
       สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2  /   สามัญ สมัย 4   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสะเดา   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
    รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546  แผนแม่บทเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - 2565)   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 13
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546    
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551  
ปี 2553
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา พ.ศ.2552     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา พ.ศ.2561     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
    รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
      รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7
  กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
งานบริหารบุคคล
  รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
  ระเบียบสภา อบต. ว่าด้วยการปฏิบัติตนในที่ประชุมสภา อบต. พ.ศ. 2551 คู่มืองานธุรการ   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9
  ระเบียบ อบต.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2553 การเขียนทะเบียนประวัติ   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
แผ่นพับธรรมาภิบาล  
 วาระประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1/2551  และ ครั้งที่ 2/2551) ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2551 ( ครั้งที่ 1/ ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5/ครั้งที่ 6 ) ติดตามแผน-ปปช.1 รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2562)  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2552 ( ครั้งที่ 1-9 ) แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2553 ( ครั้งที่ 1-8) แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2554 ( ครั้งที่ 1-7) แผ่นพับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2555 ( ครั้งที่ 1-7) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2556 ( ครั้งที่ 1-9) รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี
(พ.ศ.2561-2564)
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2557 ( ครั้งที่ 1-4) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2558 ( ครั้งที่ 1-5) แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2559 (ครั้งที่ 1-9) การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ( ต.ค. 61 – 31 มี.ค. 62)  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2560 (ครั้งที่ 1-12) สรุปผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2561 (ครั้งที่ 1-9) สรุประเบียบการลา ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู และลูกจ้างประจำ  
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2562 (ครั้งที่ 1-3)
   
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2563 (ครั้งที่ 1-2)
งานสวัสดิการสังคม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
  -  แผ่นพับ    กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสะเดา
  -  แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด    สรุปผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
     
     
 
รายงานประจำปี
 
  -รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560 / 2561 / 2562  
  -รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   2561    /     2562  
     
     
     
   
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130
โทรศัพท์   0-3547-1111-12  โทรสาร 0-3547-1113    E- Mail : admin@nongsadao.go.th
By Thaiwitdesign.