องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ( อบต.หนองสะเดา ) www.nongsadao.go.th

 

 

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเรื่องทั่วไป
แผนพัฒนาท้องถิ่น
งานประชาสัมพันธ์
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม   แผนพัฒนาสามปี   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2550   พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2540
การป้องกันอันตรายจากพลุ ปะทัด ดอกไม้เพลิงและเฝ้าระวังอุบัติภัย  ในช่วงเทศกาลตรุษจีน   แผนดำเนินงาน   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2551   ระเบียบ/ข้อกฎหมาย เกี่ยวกับ อปท.
  ระเบียบว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
ประกาศลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ อบต.หนองสะเดา / แผนภูมิ   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2553  
ประมวลจริยธรรม อบต.หนองสะเดา  (ปี 51)  / (ปี 52)   แผนพนักงานจ้าง 4 ปี   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2554  
ประมวลจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่น     รายงานการกิจการ อบต. ปี 2555  
การป้องกันและเฝ้าระวังอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)   รายงานการกิจการ อบต. ปี 2556  
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหนองสะเดา   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2561 รอบที่ 1   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2557  
แผนทุจริต อบต.หนองสะเดา   รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ปี 2561 รอบที่ 2   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2558  
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต   แผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.2562   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2559  
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2560 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5  
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา     /  แผ่นพับ   รายงานผลการปฏิบัติงาน  ปี 2561  
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน    
ประชาสัมพันธ์โครงการ To Be Number One    
 บทความเผยแพร่ความรู้ตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 (www.gad.moi.go.th)
   
กิจการสภา อบต.หนองสะเดา
ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2551-2552
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ปี 2551
     (สามัญ สมัย 1 / สามัญ สมัย 2 / วิสามัญ สมัย 1ครั้งที่ 1/ วิสามัญ สมัย 1 ครั้ง 2)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2552
     (ครั้งแรก / สามัญ สมัย 1-51 /สามัญ สมัย 2-51สามัญ สมัย 1-52 / สามัญ สมัย 2-52 /   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2553   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
     (สามัญ สมัย 3-52 ครั้งที่ 1) / (สามัญ สมัย 3-52 ครั้งที่ 2)(สามัญ สมัย 4-52)   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2554   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2553   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2555   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
      วิสามัญ สมัย 1 / สามัญ สมัย 1สามัญ สมัย 2 /สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2556   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
 รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2554           ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
      สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 1  /  สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 /สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2558   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
 รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2555   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 4/ สภาครั้งแรก   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2560   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2556   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2สามัญ สมัย 4   ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 11 / (เอกสารแนบ)
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2557     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 2 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 / วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 4     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 13
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2558    
     สามัญ สมัย 1  / สามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 4
คำสั่ง/ประกาศ  อบต.หนองสะเดา
ปี 2552
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2559  ประกาศสภา อบต.  
     สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1 / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2สามัญ สมัย 4   ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา อบต.      รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2560   หนังสือเชิญประชุมสภา อบต.   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
       สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 / วิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2 / สามัญ สมัย 3วิสามัญ สมัย 2สามัญ สมัย 4   ประกาศใช้ข้อบัญญัติ ปี 2560    รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2561     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
        สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 / วิสามัญ สมัย 1 ครั้งที่ 2  / สามัญ สมัย 3สามัญ สมัย 4     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2562   ศูนย์บริการร่วม   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
        สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / วิสามัญ สมัย 1 /  สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2  /   สามัญ สมัย 4   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสะเดา / แผ่นพับ   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7
  รายงานการประชุมสภา อบต. ปี 2563    
       สามัญ สมัย 1  /  สามัญ สมัย 2  / สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 1/ สามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2  /   สามัญ สมัย 4   ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ
  ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน / ร้องทุกข์   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา ว่าด้วยกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2546   ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลหนองสะเดา   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 12
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2546
 แผนแม่บทเทคโนโยลีสารสนเทศและการสื่อสาร (พ.ศ.2562 - 2565)
  รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 13
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงและปล่อยสัตว์ พ.ศ.2551    
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2551    
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา พ.ศ.2552    
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
  ข้อบัญญัติ อบต.หนองสะเดา  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555    
  ข้อบัญญัติ อบต. หนองสะเดา  เรื่อง การบริหารกิจการประปา อบต.หนองสะเดา พ.ศ.2561    
     
  กฎหมายและระเบียบที่สำคัญ
งานบริหารบุคคล
 
  ระเบียบสภา อบต. ว่าด้วยการปฏิบัติตนในที่ประชุมสภา อบต. พ.ศ. 2551 คู่มืองานธุรการ
ปี 2553
  ระเบียบ อบต.ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารทางราชการ 2553 การเขียนทะเบียนประวัติ   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 1
  คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน ระบบแท่ง   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 2
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 3
 วาระประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 (ครั้งที่ 1/2551  และ ครั้งที่ 2/2551) ติดตามแผน-ปปช.1 รอบ 6 เดือน (ปีงบประมาณ 2562)   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 4
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2551 ( ครั้งที่ 1/ ครั้งที่ 2 / ครั้งที่ 3 / ครั้งที่ 4 / ครั้งที่ 5/ครั้งที่ 6 ) แผ่นพับธรรมาภิบาล   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 5
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2552 ( ครั้งที่ 1-9 ) แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อน   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 6
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2553 ( ครั้งที่ 1-8) แผ่นพับผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้ง   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 7
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2554 ( ครั้งที่ 1-7) แผ่นพับแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 8
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2555 ( ครั้งที่ 1-7) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต   รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 9
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2556 ( ครั้งที่ 1-9)     รายงานการประชุม ก.อบต. ครั้งที่ 10
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2557 ( ครั้งที่ 1-4)    
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2558 ( ครั้งที่ 1-5)    
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2559 (ครั้งที่ 1-9)
 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2560 (ครั้งที่ 1-12)
   
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2561 (ครั้งที่ 1-9)
งานสวัสดิการสังคม
งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ปี 2562 (ครั้งที่ 1-3) -  แผ่นพับ    กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสะเดา
 
-  แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด
   สรุปผลการดำเนินงานกองทุน สปสช. ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
 
   
     
 
รายงานประจำปี
 
 
-รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2560 / 2561 / 2562
 
 
-รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน   2561
 
     
     
     
 
   
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์   0-3547-1111-12  โทรสาร 0-3547-1113    E- Mail : admin@nongsadao.go.th

By Thaiwitdesign.