Thaiwitdesign

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติตำบลหนองสะเดา

 

              เมื่อประมาณ 150 กว่าปีที่ผ่านมา ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เล่าขานกันมาว่าได้มี หลวงปู่สอน กำนันน้อย ทองโสภา ผู้ใหญ่สาด  แตงโสภา และนามสกุล โพธิ์ทองคำ พร้อมชาวบ้าน ได้อพยพมาจากบ้านวังหิน แขวงนางบวช ปัจจุบันเป็นตำบลย่านยาว  อำเภอสามชุก ได้มาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนใกล้หนองน้ำใหญ่อยู่ 2 แห่ง ชื่อว่า  บริเวณริมมีต้นสะเดาใหญ่อยู่ 2  ต้น  ปัจจุบันต้นสะเดา 2 ต้นได้ตายไปแล้ว และต่อมาจึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้าน ชื่อว่า บ้านหนองสะเดา

 

ข้อมูลพื้นฐาน

              ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดาตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านหนองสะเดา บริเวณที่สาธารณะดอนตะค่า     ห่างจากถนนลาดยางคันคลองมะขามเฒ่า–อู่ทอง  ถนนเดิมบางนางบวช– ดอนเจดีย์ 1,000 เมตร  และอยู่ห่างจากที่ทำการปกครองอำเภอสามชุก  ประมาณ 17  กิโลเมตร

 

                                                                                               เนื้อที่

              มีเนื้อที่ประมาณ  43  ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ   26,875  ไร่
 

ภูมิประเทศ

             ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม และมีแหล่งน้ำที่ไว้ใช้ในการทำเกษตร

 

อาณาเขตติดต่อ

           องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา   มีภูมิประเทศดังนี้

ทิศเหนือ

จดตำบลวังศรีราช

ทิศใต้

จดตำบลหนองผักนาก

ทิศตะวันออก

จดอำเภอสามชุก

ทิศตะวันตก

อำเภอหนองหญ้าไซ

 

จำนวนหมู่บ้าน   10    หมู่

หมู่ที่      1

บ้านดอนไร่

หมู่ที่    2

บ้านดอนไร่

หมู่ที่    3

บ้านเนินมหาเชษฐ

หมู่ที่    4

บ้านหนองสะเดาบน

หมู่ที่    5

บ้านหนองสะเดาล่าง

หมู่ที่    6

บ้านสุวรรณตะไล

หมู่ที่    7

บ้านห้วยมะขาม

หมู่ที่    8

บ้านสระยายชี

หมู่ที่    9

บ้านหนองเกตุ

หมู่ที่    10

บ้านทับขุนช้าง

 

ประชากร

                   อบต.หนองสะเดา   มีประชากรทั้งสิ้น  5,125 คน  แยกเป็นชาย  2,424 คน   หญิง  2,701 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย  121 คนต่อตารางกิโลเมตร
 

สภาพทางเศรษฐกิจ

                อาชีพ

                    ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยมีอาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก การทำไร่ และการ ทำสวน เป็นอาชีพรอง  เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ภายใต้อิทธิพลของลม มรสุม เขตร้อน ในฤดูฝน มีฝนตกชุกมาก เหมาะแก่การทำนา

 

                หน่วยธุรกิจในเขต   อบต

ธนาคาร

      -   แห่ง

โรงแรม

      -   แห่ง

ปั๊มน้ำมัน

      14 แห่ง   

โรงงานอุตสาหกรรม

       -   แห่ง

โรงสีขนาดเล็ก

        1 แห่ง

 

 

รายงานแผ่นดินไหว

เรดาร์ตรวจอากาศ

เตือนภัย

GIS

ภาพถ่ายดาวเทียม

ข้อมูลลุ่มน้ำ

NWP Model

แผนที่อากาศ

แผนที่อากาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 ©๒๕๕๕ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา  หมู่ที่ 4  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130

โทรศัพท์  0-3547-1111-2   โทรสาร  0-3547-1113   E- Mail :admin@nongsadao.go.th