หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย
ประวัติความเป็นมา
         ปี 2555  อบจ.สุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการหมู่บ้านอยู่เย็นเป็นสุขขึ้น ทำให้มีการบริหารจัดการหมู่บ้านอย่างเป็นรูปธรรม มีการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งที่มีอยู่ในตำบลและนำมาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างให้หมู่บ้านสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน ประชาชนเป็นสุข ทำให้เกิดหมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทยขึ้น โดยเฉพาะที่บ้านของนางนพมาศ ปานสุวรรณ สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 มีการเลี้ยงดูอย่างดี ทำให้แย้เชื่อง สามารถจับได้  และตัวมีขนาดใหญ่  เมื่อมีการประชาสัมพันธ์ต่อเนื่อง ก็มีรายการโทรทัศน์หลายรายการติดต่อ มาเพื่อถ่ายทำรายการไปเผยแพร่ จนปัจจุบันหมู่บ้านอนุรักษ์แย้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย อาทิ เช่น รายการที่นี่หมอชิต รายการจ้อจี้  รายการอนุวัฒน์จัดให้
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 6  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130