ป่าชุมชน
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
หมู่ที่ 6  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  72130