ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสะเดา

 

นายอัมพร   คูประดิษฐพันธ์

นายก อบต.หนองสะเดา

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

ประชาสัมพันธ์ราคากลางของ อบต.หนองสะเดา

   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง