20 ธันวาคม 2563  ตั้งแต่เวลา  08.30 -  17.00  น.   ขอเชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี      
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563  ในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา   
ประกาศ รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร    
ประชาสัมพันธ์ คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19   
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา   ประจำปีการศึกษา  1/2563       รายชื่อ    
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)    (ข้อมูลจาก   กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561    
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น พ.ศ.2561    
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563    
มาตรการดำเนินการทางวินัย และการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ    
ประกาศ เรื่อง นโยบายสถานศึกษาปลอดบุหรี่    
ประกาศ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองสะเดา ประจำปีการศึกษา 2563    ใบสมัคร   
ประชาสัมพันธ์การรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ประกาศ เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน      
 
-การจดทะเบียนพาณิชย์         -การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย       -การขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง และรื้อถอนอาคาร
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19    
(ขอขอบคุณ
ข้อมูลจาก อ.ดร.พญ.วรรษมน จันทรเบญจกุล ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2563  คือ ** ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ **
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563  ในวันที่ 14 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์ เดิน-วิ่ง มินิฮาร์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระาชพิธีบรมราชาภิเษก จ.สุพรรณบุรี     
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  (ขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - สิ้นเดือนธันวาคม 2562)     
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562  ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเด็กแรกเกิด   /   แบบลงทะเบียน   /   แผ่นพับ            
ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย) ณ หมู่บ้านอนุรักษ์แย้ไทย หมู่ที่ 6 ต.หนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอัคคีภัย ให้กับเด็กและเยาวชน ในตำบลหนองสะเดา ประจำปี 25 62
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านวาตภัยให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอุทกภัยให้กับประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยตำบลหนองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256 2
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำและการใช้เรือ ประจำปี พ.ศ. 2562
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2562  คือ ** บุหรี่เผาปอด รณรงค์ 5 ใจเลิกบุหรี่ **
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562  ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
อบต.หนองสะเดา !!!!  มีการดำเนินการแจ้งผลการอนุมัติ/อนุญาต ผ่านระบบ SMS (กรณี สาธารณภัย/ขออนุญาตก่อสร้าง) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการบริการประชาชน
ประชาสัมพันธ์การยื่นชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2562    
ประกาศ เชิญชวนประชาชนใช้บริการที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน และรับบริจาคหนังสือต่างๆ
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2561  ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
แบบวัดความรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)    
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ  
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนตำบลหนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2561  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"  โดย อบต. ขอรับบริจาคมือถือเก่าที่เสีย ไม่ใช้แล้ว ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ ทุกสภาพ  
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561  ในวันที่ 26 กรกฏาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอัคคีภัย ให้กับเด็กและเยาวชนในตำบลหนองสะเดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2561  คือ ** บุหรี่ตัวร้าย  ทำลายหัวใจ **
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ตำบลหนหองสะเดา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
อบต.หนองสะเดา  ขอเชิญชวนร่วมบริจาคหนังสือ (เก่า/ใหม่) ที่ไม่ใช้แล้ว  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่าน โดยจะนำหนังสือที่ได้รับบริจาคไปไว้ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน บริจาคได้ที่ กองการศึกษาฯ อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอุทกภัยให้ประชาชน
โรคพิษสุนัขบ้า  (ขอขอบคุณ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ประชาสัมพันธ์การเผ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันจากเชื้อไวรัสของศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล และชุมชน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2561  ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้ารวาตภัยให้ประชาชน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางน้ำและการใช้เรือ
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2561  ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
อบต.หนองสะเดา  เปิดรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2561
- ภาษีบำรุงท้องที่                 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2561
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
- ภาษีป้าย                          ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ     ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2561
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2560
ประกาศ อบต.หนองสะเดา เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลตามแผนการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2560
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560  ในวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประกาศแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564)
รู้ทันโรคไข้หวัดนก  (ขอขอบคุณ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
โรคมือ เท้า ปาก (ขอขอบคุณ สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2560  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที่ 2  ประจำปี 2560  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2560  ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2560   คือ ** บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา **
ประชาสัมพันธ์โครงการพลังชุมชนถนนปลอดภัย
แข่งขันร้องเพลงรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอุทกภัยและวาตภัยให้ประชาชน
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้ด้านอัคคีภัยให้ประชาชน
บ้านอนุรักษ์แย้  รายการ 100 เรื่องเมืองไทย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
ประชาสัมพันธ์การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2560
 กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.หนองสะเดา     / แผ่นพับ
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ของ อบต.หนองสะเดา
อบต.หนองสะเดา  เปิดรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2560
- ภาษีบำรุงท้องที่                 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2560
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
- ภาษีป้าย                          ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2560
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ     ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2560

ขอเชิญสมัครคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดสุพรรณบุรี ไปแข่งขันรายการกิ๊กดู๋สงครามเพลงเงินล้าน วันที่ 11 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  4 ประจำปี 2559  ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญร่วมลงนามน้อมเกล้าถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช****ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสะเดา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2559
7 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียงออกไปใช้สิทธิลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ เวลา 08.00-16.00 น.**
5 สิงหาคม 2559 ขอเชิญชวนประชาชนร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร บริเวณถนนสายดอกไม้ เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน ตามโครงการ Green for MOM
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2559  คือ ** ซองบุหรี่แบบเรียบ ลดภัยเงียบ ลดโรค **
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2559  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2559  ในวันที่ 1 สิงหาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559  ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯ
โครงการให้ความรู้ด้านอัคคีภัยให้กับเด็กและเยาวชนฯ ประจำปี 2559
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการรณรงค์คัดแยกขยะและรักษาความสะอาดในชุมชน ระหว่างวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2560                                 
ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาฯขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไร่  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี  วันที่  12-16 มกราคม  2559
ลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ พ.ศ. 2560  
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2558  ในวันที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558  ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2558  ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา

เฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก
9 กรกฎาคม 2558  ขอเชิญเที่ยวชมงาน ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้   ณ ตลาดนัดชุมชนตำบลหนองสะเดา พบกับสินค้า OTOP และสินค้าเกษตรราคาถูกมากมาย
เฝ้าระวังไวรัส เมอร์ส
เนื่องจากขณะนี้เข้าช่วงฤดูฝน  อบต.หนองสะเดาขอให้ประชาชนทุกท่านร่วมกันป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออก
อบต.หนองสะเดา ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมรักษ์โลก โดยการลดการเผาตอซัง ฟางข้าว และเศษวัสดุทางการเกษตร
ปัจจุบันสภาพอากาศแห้งแล้ง อบต.หนองสะเดา ขอให้ประชาชนเเฝ้าระวังการเผาขยะ หรือเศษวัชพืชแห้ง เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้สร้างความเสียหายได้
ประชาสัมพันธ์การป้องกันอัคคีภัยในช่วงหน้าแล้ง ขอให้ทุกท่านระวังฟืนไฟ และเมื่อเกิดปัญหาอัคคีภัย แจ้งได้ที่ 035-471111-2 ตลอด 24 ชั่วโมง
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2556    ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญชวนร่วมโครงการ "สงกรานต์เป็นสุขทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม" ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2556 เพื่อลดอุบัติเหตุโดยงดสาดน้ำบนถนนสายหลัก และเต้นรำบนรถขณะขับขี่
รณรงค์ไม่ทิ้งขยะบริเวณริมทางสาธารณะ หรือที่สาธารณประโยชน์ หรือลงในแม่น้ำลำคลอง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียในลำคลอง
กำหนดการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2556    ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ประกาศการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ปลัด อบต.ระดับ 8     
งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.2555 ขอเชิญรับฟังวิทยุชุมชนตำบลหนองสะเดา  คลื่น  90.25  MHz รับฟังข่าวสารเป็นประโยชน์ได้ทุกวัน
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  4 ประจำปี 2556    ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
19 ตุลาคม 2556 เวลา 18.00 น. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีวันออกพรรษา และร่วมกิจกรรมเวียนเทียนรอบอุโบสถ วัดดอนไร่

ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556    ในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยที่  3  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2556    ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
คนดีของชุมชน (นางเรียม แตงทอง อยู่หมู่ที่ 3 ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี ประกอบอาชีพทำนา เก็บเงินและทรัพย์สินมีค่าได้และนำส่ง คืนจ้าของ
คือ นางจิราทิพย์ อัครดำรงสกุล หมู่ที่ 4 ต.หนองสะเดา ขอ แสดงความชื่นชมกับคนดีของชุมชน)
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2558  (พร้อมลงทะเบียนสุนัข-แมว)
การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558
14 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
กำหนดการรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   /   กำหนดการรับขึ้นทะเบียนผู้พิการ
แผนการจ่ายเบี้ยยังชีพ ปีงบประมาณ 2558   
30 กันยายน 2557 เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
อบต.หนองสะเดา รับสมัครผู้สนใจจะเข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกทักษะอาชีพการทำปลาส้ม ฝึกอบรมในวันที่  17 กันยายน 2557                        
เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ที่ทำการ อบต.หนองสะเดา (สมัครได้ที่นักพัฒนาชุมชน ต.หนองสะเดา(ด่วนรับจำนวนจำกัด)
ศูนย์กระจายวัคซีนและรับแจ้งโรคระบาดสัตว์ ตำบลหนองสะเดา
รณรงค์กวดขันให้ปฏิบัติตาม พรบ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490
อบต.หนองสะเดา  เปิดรับชำระภาษีประจำปี พ.ศ. 2559
- ภาษีบำรุงท้องที่                 ระหว่างเดือน มกราคม - เมษายน 2559
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน        ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2559
- ภาษีป้าย                          ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2559
- ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. สาธารณสุขฯ     ระหว่างเดือน มกราคม - มีนาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้ค้างชำระภาษีบำรุงท้องที่ (รายชื่อ)
31 พฤษภาคม 2558
1 พฤษภาคม 2558
10 เมษายน 2558

25 มีนาคม -
29 พฤษภาคม 2558

9 เมษายน  255813 กุมภาพันธ์ 2558


11 กุมภาพันธ์ 2558
3 กุมภาพันธ์ 2558
วันงดสูบบุหรี่โลก   คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2558 คือ หนุนกฎหมายบุหรี่ใหม่ เพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย **หยุดทำลายสุขภาพ ทั้งผู้สูบและผู้ใกล้ชิด**
เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา  
อบต.หนองสะเดาจัดงานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ณ ที่ทำการ อบต.หนองสะเดา โดยมีกิจกรรม
-ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  -ทำบุญเลี้ยงพระ  -รดน้ำขอพร   -กิจกรรมผู้สูงอายุ  -ประกวดผู้สูงอายุสุขภาพดี
ขอเชิญติดตามรับชมและรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ได้  3 ช่องทาง ดังนี้ 1. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ทุกวันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี   ระหว่างเวลา 20.20 - 21.00 น.            
2. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ทุกวันจันทร์ พุธ ศุกร์  ระหว่างเวลา  07.30-08.00 น.และ 19.30-20.30 น.

3. สถานีวิทยุ จส.100   ทุกวันจันทร์  พุธ  ศุกร์   ระหว่างเวลา  09.40-10.00 น. และ 21.40-22.00 น.
  
เวลา 17.30 น. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  อบจ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองสะเดา ได้จัดแถลงข่าวเพื่อประชาสัมพันธถนนสายดอกไม้ ณ กาลครั้งนั้น...ความฝันผลิบาน "เหลืองปรีดียาธร" ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ของจังหวัดสุพรรณบุรี 
เวลา 13.30 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา  
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  อบจ.สุพรรณบุรี และ อบต.หนองสะเดา ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ประชาสัมพันธ์  ถนนสายดอกไม้ ณ กาลครั้งนั้น..วามฝันผลิบาน "เหลืองปรีดียาธร" เพื่อประชาสัมพันธ์ถนนสายดอกไม้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุพรรณบุรี
เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2558
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา

15 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
4 สิงหาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2557
ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก หยุดทำร้ายคน  หยุดทำร้ายโลก
15 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00 น. ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต.หนองสะเดา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
3 กุมภาพันธ์ 2557  เวลา 08.30 น.  ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา อบต. สมัยสามัญ สมัยที่  1 ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560)   กำหนดการ
ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองพระครูสุวรรณวุฒาจารย์ (หลวงพ่อมุ่ย)  วัดดอนไร่  ต.หนองสะเดา  อ.สามชุก  จ.สุพรรณบุรี    วันที่  12 - 17 มกราคม  2557
อบต.หนองสะเดา  ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านแต่งกายด้วยผ้าไทย ทุกวันพระ เพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประจำถิ่น
ขอเชิญชวนร่วมลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 เวลา 17.30 น. ณ ลานตากข้าว ข้างโรงพยาบาล  ส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสะเดา อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี

อเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2555 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภาครั้งแรก  ในวันที่ 7 พฤศจิกายน2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2555 ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ประจำปี 2555 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 4 ประจำปี 2554 ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2554 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญเข้ารับฟังการประชุมสภา สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา อบต.หนองสะเดา
ขอเชิญประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 , 2 , 4 และ 6 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2553