ประกาศเรื่องทั่วไป
  แผนพัฒนาตำบล
  งานบริหารบุคคล
  งานประชาสัมพันธ์
  กิจการสภา อบต.
  รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
  กฎหมาย / ระเบียบ / ข้อบัญญัติ อบต.
  คำสั่ง / ประกาศ อบต.หนองสะเดา
  รายงานการประชุม ก.อบต.จ.สุพรรณบุรี
  งานสวัสดิการสังคม
 
กองคลัง
  รายงานพัสดุ
  รายงานการเงิน