- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- ข้อมูลข่าวสาร อบต.หนองสะเดา