ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์

-
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์  / 2557
-
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์  /2557
-
คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
-
แผนผังขั้นตอนการร้องเรียน/ร้องทุกข์
-
แบบคำร้อง
-
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (1 ต.ค.57 - 30 ก.ย.58) อบต.หนองสะเดา ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (1 ต.ค.58 - 30 ก.ย.59) อบต.หนองสะเดา ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60) อบต.หนองสะเดา ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง)
 
 
สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของ อบต.
(ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (1 ต.ค.59 - 30 ก.ย.60) อบต.หนองสะเดา ไม่ได้รับการร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของ อบต.)