-
งานพัฒนาชุมชน
-
การจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
-
การขอข้อมูลข่าวสาร
-
สถานที่จำหน่วยอาหารและสะสมอาหาร
-
กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
-
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
-
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-
กิจการประปา
   
-
สรุปสถิติการให้บริการประชาชน